Wyjaśnij pojęcie algorytmu i specyfikacji zadania

Pobierz

Każdy program komputerowy jest zapisem jakiegoś algorytmu.. Instrukcja ta polega na powtarzaniu pewnego ciągu instrukcji skończoną ilość razy.Zadanie algorytmiczne składa się z: określenia dopuszczalnego zbioru danych wejściowych, specyfikacji wyników jako funkcji danych wejściowych .. Podanie nazw przykładowych języków programowania: Pascal, C++, C# (Sharp), Visual Basic, Java, Logo.. Bardziej szczegółowoWykonawcą algorytmu może być człowiek lub komputer.. Schemat blokowy może wyglądać tak jak poniżej.. Potrafi napisać prosty program, wyświetlający napis na ekranie monitora.. Jeśli bowiem zamierzasz napisać program, w którymblokowy algorytmu liniowego.. Klasa otrzymuje dodatkowe 20 punktów, jeśli frekwencjaSpecyfikacja problemu algorytmicznego Wiesz już, co to jest algorytm, jakie wymogi powinien spełniać i jak go zapisać.. Nazwa operacji Wyjaśnienie Symbol Przetwarzanie Operacja lub grupa operacji, w wyniku których ulegaSpecyfikacja jest ważnym elementem opisu algorytmu, gdyż sprawdzenie poprawności działania algorytmu odbywa się poprzez porównanie jego działania ze specyfikacją.. W książce niewiele miejsca poświęcono formalnemu dowodzeniu poprawności algorytmów - podano tylko jeden przykład takiego dowodu (zob.. Sformułowanie zadania z wyróżnieniem informacji wejściowych i wyjściowych.. Zwiększenie prędkości komputera dla algorytmu A5 powoduje wzrost rozmiaru zadania tylko o 3, a algorytm A3 ten rozmiar potraja..

Zna pojęcie specyfikacji zadania.

- przedstawienie rozwiązania za pomocą słów, b) Lista kroków.Zadanie 2.. 12.2).Dodatkowo, opis kroków algorytmu powinien być poprzedzony specyfikacją, czyli precyzyjnym opisem wejścia i wyjścia, a więc danych i wyników.. Na początku sprawdzamy czy liczby czasami nie są równe.wynikowych podane są też zadania, które można polecić uczniom zainteresowanym.. Tajemnice przyrody klasa 4 podr.. Specyfikacja algorytmu (specyfikacja problemu algorytmicznego) to dokładny opis problemu algorytmicznego, który ma zostać rozwiązany, oraz podanie danych wejściowych (dane) i danych wyjściowych (wynik).. Opisy postępowań, mających na celu rozwiązanie postawionego problemu lub przedstawienie drogi do osiągnięcia wyznaczonego celu zaczęto tworzyć dość wcześnie.Wynik: Wartość funkcji f(x) określonej następującym wzorem: (1.2) Na tym można zakończyć słowny opis metody rozwiązania postawionego zadania i uściślenia jego specyfikacji.. Specyfikacja ma na ogół postać wyszczególnienia, w którym są wymienione:!. 2) Określenie danych wejściowych.z efektami zastosowania bardziej efektywnego algorytmu.. Pojęcie procedury i funkcji.. Oto kilka przykładów specyfikacji problemów algorytmicznych, często nazywanych również specyfikacjami zadania.Specyfikacja zadania Słowny opis algorytmu Lista kroków Schemat blokowy Drzewo algorytmu Specyfikacja zadania!.

• Sprawia im trudność pojęcie specyfikacja zadania.

6.Algorytm jest tworzony na podstawie specyfikacji problemu (sformułowanie problemu i ustalenie warunków, jakie mają spełniać fakty i ustalenia), który ma rozwiązywać.. Opisanie zadania, czyli szukanie związku, jaki zachodzi między danymi a wynikami, nazywamy SPECYFIKACJĄ ZADANIA ETAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 1) Sformułowanie zadania.. Należy spraw-dzić poprawność wykonania tego ćwiczenia, zwłaszcza zapis specyfikacji zadania (często przez uczniów pomijany).. Pomożecie w 3 dziale ostatnich trzech tematów.. Przedstawia algorytm liniowyMatura próbna 2001 w Krakowie.. Można go przedstawić na schemacie blokowym.. Słowo "algorytm" pochodzi od łacińskiego słowa algorithmus, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich, które z kolei wzięło się od nazwy "Algoritmi", zlatynizowanej wersji nazwiska "al-Chwarizmi" Abu Abdullaha Muhammada ibn Musy al .kroków algorytmu, str. 10), uczniowie powinni wykonać ćwiczenie 1.. Błędy i problemy uczniów • Nie przywiązują wagi do precyzyjnego zapisu specyfikacji zadania i listy kroków.. Algorytm powinien działać dla do­ wolnych, zgodnych ze specyfikacją, danych wejściowych, dając poprawne wyniki.. W procesie rozwiązywania każdego zadania możemy wyróżnić pewne etapy, które nas do niego prowadzą: Sformułowanie zadaniaalgorytm - uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynników prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie..

Opracowanie algorytmu.

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia instrukcji iteracyjnej, nazywanej także pętlą.. Specyfikację zadania i listę kroków uczniowie mogą zapisać, korzystając z edytora tekstu.ALGORYTM to przedstawienie rozwiązania zadania w sposób uporządkowany, tj. z wyszczególnieniem kolejnych czynności.. Powyższe zadanie .ALGORYTM - uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynników prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie.. Temat: Iteracja, czyli powtarzanie poleceń (str 113-114) INSTRUKCJA ITERACYJNA.. Wykonanie obliczeń na komputerze, w tym testowanie programu, który jest im­ plementacją algorytmu, dla różnych danych.. Zna wybrane sposoby prezentacji algorytmów.. Sposoby zapisywania algorytmów: a) słowny.. specyfikacja zadania - treść zadania, problem oraz dane i szukane.. Wymienia przykłady czynności i działań w życiu codziennym oraz zadań szkolnych, które uważa się za algorytmy.. Brakuje jeszcze jednego czynnika, aby zadanie, które chcesz rozwiązać za pomocą algorytmu, było przedstawione w pełni precyzyjnie.. Algorytm jest tworzony na podstawie specyfikacji problemu, który ma rozwiązywać.. To wszystko po to, by siadając do tłumaczenia komputerowi, co ma zrozumieć i wykonać, ani tłumaczący, ani później komputer nie mieli żadnych wątpliwości, o co chodzi.klasa7..

Narysuj schemat blokowy algorytmu.

Opracuj algorytm wybierający większą z nich, w przypadku gdy są równe wypisz stosowny komunikat.. Opis algorytmu w postaci listy kroków Lista kroków jest jednym z najczęściej stosowanych, dokładnych sposobów opisywania obliczeń oraz ich kolejności.Specyfikacja algorytmu - obejmuje podanie: danych wejściowych (czyli nazwy używanych zmiennych i ich typ - np. liczba całkowita, rzeczywista, wartość logiczna) wyniku, który algorytm powinien otrzymać zmiennych pomocniczych niezbędnych do realizacji programu.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Wyjaśnij pojęcia.. Maria Górska 9 stycznia 2010 1 Spis treści 1 Pojęcie algorytmu 3 2 Sposób .. Utwórz algorytm rekurencyjny określający liczbę par królików po upływie k miesięcy, o następującej specyfikacji: na początku mamy jedną parę nowo narodzonych królików i o każdej parze zakładamy, że:Algorytm - pojęcie algorytmu, sposób zapisu, poziom szczegółowości, czynności proste i strukturalne.. Zamiana algorytmu A4 na A3 (dla 1 minuty) pozwala rozwiązać zadanie 6-krotnie większe, natomiast zamiana A4 na A2 zadanie aż 125-krotnie.. Algorytm jest podstawowym pojęciem informatyki.. Zadanie 1 (10 punktów) Wymień najważniejsze cechy algorytmu rekurencyjnego.. Dane dla zadania i warunki jakie one .Algorytm - skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu.. opis słowny - przedstawienie rozwiązania za pomocą słów.Zapisywanie algorytmu z warunkiem logicznym złożonym w językach C++ i Python Zadanie: Pewna klasa uczestniczy w lidze klas.. Dane są dwie liczby.. Obszar 4.. Dane i wyniki ze specyfikacji są jednocześnie danymi wejściowymi i danymi wyjściowymi (czyli .pojęcie specyfikacji zadania wymienia i€charakteryzuje znane sobie formy dyskusji, zna i stosuje pojęcie specyfikacji problemu, wymienia i€wykorzystuje elementy przygotowania i€prowadzenia wystąpienia wspomaganego prezentacją, potrafi wskazać dane wejściowe i€spodziewany wynik działania algorytmu, zna i opisuje sposoby prezentacji Nie zawsze wiążą je z wypisaniem danych i oczekiwanych wyników.4) ustalenie metody wykonania zadania (mo Ŝe by ć kilka metod na rozwi ązanie - wybieramy t ą, która według nas jest najlepsza) 5) zapisanie algorytmu za pomoc ą wybranej metody (z punktu 4 ) 6) Analiza poprawno ści rozwi ązania 7) Testowanie rozwi ązania dla ró Ŝnych danych (algorytm musi by ć uniwersalny, abyWyjaśnienie pojęć: specyfikacja zadania, iteracja, sytuacja warunkowa Motywowanie uczniów przez nauczyciela aby sami zbudowali definicje pojęć.. 2020-11-23 20:15:33 Walory i zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Suwalskiego 2020-11-15 15:28:12; Odpowiedz na pytania zawarte w filmie (film w opisie) 2020-10-21 13:38:07 Jak wygląda korzeń maka polnego?Pojęcie algorytmu, .. Napisz program obliczający, ile wynosi liczba punktów (pkt) danej klasy zależnie od uzyskanej frekwencji (f) i średniej ocen (so) w ostatnim półroczu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt