Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora za i półrocze

Pobierz

Świnoujściu .. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. Za pomocą zabawek i rekwizytów .Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. z 2017, poz. 1658 z późn.. Przedszkola.. Współpraca ta owocuje licznymi akcjami wspierającymi działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/13, który został opracowany na podstawieSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.. 3 Pod Żaglami.. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7Na koniec półrocza na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego.. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wDyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Zatem co powinien zawierać taki dokument i jak ułatwić jego opracowanie?. roku szkolnym 2019 / 2020.. Program wychowania przedszkolnego Zabawy z porami roku; Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018; Statut Przedszkola ; Realizacja projektu Nowoczesne Przedszkole - koła zainteresowań; Kalendarz .Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.. Zobacz więcej.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkola .. Miejskiego .. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. oraz informacja o pracy przedszkola.. 2.Wnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: .. statutowych poprzez przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektor w ramach sprawozdania z nadzoru pedagogicznego przedstawił wnioski z pełnionego nadzoru, podając informację do protokołu rady.. Szkoła podstawowa.. Skorzystaj z przykładowego wzoru sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w I półroczu.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 3 Rada Rodziców, SKGW w Bukowiu, GOPS w Wilkowie, Urząd Gminy w Wilkowie, inne placówki szkolne..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I ...8.

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. Przygotowując wnioski z nadzoru, należy przeprowadzić analizę dokumentacji .Dyrektor szkoły przedstawia sprawozdanie z realizacji planu nadzoru radzie pedagogicznej i radzie rodziców obligatoryjnie przed zakończeniem każdego roku szkolnego.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. Przedszkole zatrudnia aktualnie 9 pracowników pedagogicznych, w tym: Stopnie awansu zawodowego:Aby nieco ułatwić dyrektorom pracę związaną z przygotowaniem wspomnianego sprawozdania, a przy okazji nie przegapić żadnego z kluczowych obszarów pracy placówki, a także specyfiki i niuansów pracy zdalnej, opracowaliśmy wzorcowe "Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/21" wraz z filmem z .Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze .. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Sprawozdanie za I półrocze roku szkolnego powinno zostać wzbogacone o wyniki i wnioski wynikające z prowadzonej ewaluacji i kontroli (zgodnie z zapisem § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r..

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

W praktyce stosuje się podsumowanie realizacji planu za pierwsze i drugie półrocze (na radzie plenarnej w styczniu i czerwcu) oraz całościowe sprawozdanie na radzie .Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - II półrocze roku szkolnego 2019/2020 4 odpowiednich zajęć oraz stwarzać optymalne warunki do pracy z uczniami, prowadzące do ich wszechstronnego rozwoju.. Przygotowując wnioski z nadzoru, musisz przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od .1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) - "Do dnia 31 .Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.Jeśli dyrektor przyjął formę sprawozdania z realizacji zadań nadzoru, to biorąc pod uwagę to, co powinien zawierać plan nadzoru, w sprawozdaniu znajdą się informacje o realizacji: wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego okresu sprawozdawczego (z poprzedniego roku lub półrocza w zależności od tego, jaką strategię .Ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności; Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2019/2020; Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020..

Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.

Przekładamy przepisy na obowiązki dyrektorów.. W naszym serwisie każda zmiana prawna dotycząca oświaty znajduje odzwierciedlenie w postaci nowej dokumentacji - tj. arkuszy, programów, planów czy procedur - podzielonej na .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Jej realizację przesunięto na rok szkolny 2020/2021.. zm.) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia .Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2018/2019; Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019 .. Informacja o pracy Przedszkola.. w roku szkolnym 2019/2020.. Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia, sukcesy, a także porażki.. Nadal monitorować ofertę zajęć pozalekcyjnych, dostosowując ją do zainteresowań i potrzeb uczniów.. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do 31 sierpnia przedstawić radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym.. Po pierwsze sprawozdanie z nadzoru powinno .Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola oraz koncepcję pracy przedszkola, programSprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020.. Sprawozdanie powstało na podstawie: sprawozdania wychowawców klas, raportu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, diagnozy pedagoga, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z realizacji planu doskonalenia nauczycieli, arkuszy obserwacjiMonitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora za I półrocze w roku szkolnym 2016-2017 Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.. Jolanta Wasilewska dyrektor przedszkola nr 8 w Skierniewicach.. powinien odnieść się zarówno do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, jak i przedstawić informacje o działalności przedszkola.. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 69 ust.. NadalSprawozdanie dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu z nadzoru pedagogicznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt