Cechy epoki średniowiecza

Pobierz

Jej ramy czasowe wiążą się z istotnymi wydarzeniami z dziejów historii muzyki: wprowadzeniem Edyktu Mediolańskiego , zezwalającego chrześcijanom na swobodę kultu i działalnością szkoły burgundzkiej, czyli grupy kompozytorów tworzących na dworze w Burgundii w latach około 1419‑1477.Sztuka epoki średniowiecza.. Zainteresowania.. Wykorzystanie języków narodowych.• Średniowiecze • Średniowiecze - nazwa, ramy czasowe, podział • Tło historyczne epoki • Kultura Średniowiecza • Sztuka Średniowiecza • Filozofia Średniowiecza • Literatura Średniowiecza • Cechy charakterystyczne literatury średniowiecznej (dwujęzyczność, dydaktyzm, alegoryczność i in.). W centrum zainteresowań człowieka był Bóg, jemu podporządkował on wszelkie działania (teocentryzm).Charakter wieków średnich dobrze odzwierciedla dualizm (np. walka papiestwa z cesarstwem o inwestyturę, rozdarcie między duszą a ciałem, przeciwstawienie ascezy hedonizmowi, opozycja między uniwersalizmem a dążeniami poszczególnych narodów do niezależności).. Z biegiem czasu granice wpływu kulturowego i politycznego sukcesorów Rzymu poszerzyły się i objęły terytoria germańskie, słowiańskie i stepy nadczarnomorskie.Koniec ­średniowiecza - we Włoszech upatruje się już w XIV wieku.. W przybliżeniu zatem jest to okres od roku 476 do końca XIV wieku.. Główne cechy literatury średniowiecznej: Anonimowość - większość utworów nie była podpisywana, miało to na celu ukrycie się autora za dziełem, a przez te wyeksponowanie jego wartości dydaktycznych, moralnych czy teologicznych..

Nazwa epoki.

Włochy pierwsze dźwignęły się po tragedii epidemii czarnej śmierci (dżumy), która spustoszyła Europę.. Charakter sztuki tego okresu jest mocno religijny.. Muzyka jednogłosowa, nawet jeśli była wykonywana przez chór, posiadała jedną linię melodyczną.. W artykule znajdziecie informacje o tym jak nazywała się każda epoka i kiedy trwała.Średniowiecze.. 28 kwietnia 2017 - 22 min czytania.. Muzyka w tym czasie w większości powstawała anonimowo .Przede wszystkim była to muzyka jednogłosowa, oraz wykonywana przez mężczyznę, kobiety nie były dopuszczone do muzykowania.. W epoce tej na plan pierwszy wysuwała się wiara w Boga, dominował światopogląd zwany teocentryzmem (Bóg stanowił centrum Wszechświata).muzyka wojskowa i myśliwska; wielogłosowa muzyka świecka - zachowały się głównie pieśni, we Francji zwane "chansons".. Nie było rozbicia na kilka głosów.Średniowiecze - w epoce tej nastąpiły doniosłe przemiany polityczne, społeczne i religijne wyznaczone przez rozwój chrześcijaństwa, tworzenie się instytucji Kościoła, który wywarł ogromny wpływ na całą epokę, upadek cesarstwa zachodniorzymskiego oraz rozwój i umacnianie się ustroju feudalnego.Koniec średniowiecza wyznaczają trzy wielkie wydarzenia, a mianowicie: upadek Konstantynopola (1453 r.), odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492 r.) i wynalezienie przez Gutenberga ruchomej czcionki (1450 r.)..

Schyłek średniowiecza przypada na drugą połowę XV w.

Stworzyli oni podstawowe schematy formalne pieśni: balladę, rondeau, lai i virelai.. 2. empiryzm - jedynym źródłem poznania prawdy jest doświadczenie.. Czytaj więcej:1. racjonalizm - rozum jest najlepszą i jedyną przyczyną wiedzy o wszechświecie; kartezjuszowska myśl: "Myślę więc jestem".. Witraż z kościoła św. Eustachego w Paryżu Źródła, wzorce, inspiracje Cechy literatury średniowiecza.. Zaczęły rozwijać się banki, handel i nastąpiło ożywienie gospodarcze - a co za tym idzie: zrodził się nowy światopogląd.Średniowiecze to epoka przypadająca na okres od V do XV w.. W strukturze .Średniowiecze to epoka, w której człowiek miał niewiele czasu na odbycie próby, za jaką uznawano egzystencję ziemską.. Postawy ascetyczne były w Ğredniowieczu naprawdę doĞć popularne - Ğwiadczy o tym mnogoĞć żywotów Ğwiętych - ascetów, z których najistotniejsza jest dla nas Legenda o Ğw.. Dydaktyzm - fabuła podporządkowana była roli wychowawczej, miała rozpowszechniać przede wszystkim wzorce .3.1 CECHY LITERATURY ŚREDNIOWIECZA 1. alegoryczność 2. plastyczność, zmysłowość 3. idealizacja świata 3.2 NAWIĄZANIA W LITERATURZE EPOK PÓŹNIEJSZYCH "Bema pamięci żałobny rapsod" Nie jest to realny opis pogrzebu: nie pasują rekwizyty nie pasują postaci przenośnie płaczki Taki kondukt charakterystyczny był dla średniowiecza.Wszystko po to - by zbliĪyć się do Boga i niejako złoĪyć mu ofiarę z samego siebie ..

To dwie podstawowe cechy muzyki początków średniowiecza, aż do X wieku.

doszło do schizmy, czyli ostatecznego rozłamu kościoła.. Średniowieczny uniwersalizm:.. W sztuce średniowiecznej przeważają motywy religijne, wyrażające się także w tematyce śmierci.. Zestaw przeznaczony jest zarówno dla maturzystów, jak i każdego kto chce odświeżyć swoją wiedzę o kulturze i sztuce.W epoce średniowiecza utwory literackie były spisywane ręcznie.. Przeciętna długość życia wynosiła wówczas ok. 30 lat.. Wynalezienie druku upowszechniło dostęp do literatury - książki stały się tańsze.. Teocentryzm - Bóg jest w centrum zainteresowania średniowiecznego człowieka, stanowi Najwyższą Wartość.. Uniwersalizm - średniowieczna Europa jako jedność: * jeden urzędowy język (łacina); * jedna religia (chrześcijaństwo); * jeden papież jako najwyższy zwierzchnik Kościoła; * jedna władza świecka - cesarz .Średniowiecze to długa epoka, w trakcie której mieliśmy szansę zaobserwować dwa wiodące style architektoniczne.. Tę jednorodność podkreśla dominacja jednej religii i wywiedzionego z niej chrześcijańskiego światopoglądu wraz z jego wzorcami osobowymi (asceta, rycerz , władca), oraz ekspansja tejże religii na coraz to nowe tereny.Średniowiecze.. Ustrój feudalny i jego konsekwencje:.. Cechy średniowiecza to m.in.: feudalny system społeczny, słaby rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, a także.Charakterystyka epoki: 1..

Ich dominacja wynika z założeń światopoglądowych epoki - teocentryzmu.

Fiszki zawierają najważniejsze daty, definicje oraz cechy charakterystyczne średniowiecznej sztuki.. Do rozkwitu tej chansons przyczyniła się działalność trubadurów i truwerów.. Na koniec powtórek do matury, tuż przed egzaminem z języka polskiego podsuwamy Wam świetne zestawienie epok literackich.. Bardzo wysoka była śmiertelność dzieci, a także młodych kobiet, które umierały m.in. podczas porodu.Średniowiecze jest jedną z trzech głównych epok w tradycyjnym (najbardziej trwałym i rozpowszechnionym) podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i historię nowożytną.. Uniwersalizm wynikał z dominacji kościoła, jedna wiara chrześcijańska dla wszystkich.. Wieki średnie, czyli medium aevum, jak je określali pisarze renesansowi, w Europie rozpoczęły się w 476 r., zaś w Polsce - w 966 r.(chrzest Polski).. Uniwersalizm czyli jednolitość epoki polegał na tym, że państwa Europy były podporządkowane jednej władzy kościelnej i świeckiej.. Renata Wasilewska.. We Włoszech rozpowszechniony był madrygał.W tym zestawie znajdziesz przekrój podstawowych informacji na temat średniowiecza w sztuce, kulturze i historii.. Państwa powstałe na gruzach cesarstwa rzymskiego łączyła ze sobą tradycja rzymska oraz więzy gospodarczo-kulturowe.. Granice średniowiecza nie są ściśle ustalone, umownie za tę epokę uznaje się okres pomiędzy upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego a rozkwitem idei humanistycznych, czyli początkiem renesansu.. Memento mori - "pamiętaj o Ğmierci".Średniowiecze jest to epoka między starożytnością a odrodzeniem, która przejęła myśl chrześcijańską, zachowując dorobek starożytności.. 3. sensualizm - wrażenia zmysłowe są odbiciem rzeczywistości i dlatego tyko one prowadza do prawdy.Średniowiecze jest epoką uniwersalizmu, zarówno religijnego i kulturowego, jak i językowego (pozycję dominującą ma język łaciński).. Nazwa epoki.. Nazwę średniowiecze, czyli wieki średnie (łac. medium aevum) wprowadzili twórcy renesansu.Epoki literackie - podsumowanie.. W całej Europie dominował Kościół, wszystkie państwa uznawały zwierzchnictwo papieża.Cechy średniowiecza Odmienność Europy wschodniej i zachodniej:..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt