Etymologiczne znaczenie pojęcia administracja

Pobierz

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania >>> Dane tekstu >>> Autor Aleksander Brückner: Tytuł Słownik etymologiczny języka polskiego Data wydania 1927: Wydawnictwo Krakowska Spółka Wydawnicza: Miejsce wyd.. Natomiast administracja publiczna, to zarząd wykonywany przez państwo i podmioty, którym państwo zleciło jego wykonywanie (np. organy samorządu terytorialnego) prowadzony na rzecz interesu publicznego, na .1.. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowychZ etymologicznego punktu widzenia słowo administracja oznacza służenie, co jest szczególnie charakterystyczne dla czynności podporządkowanym rozkazom, ponieważ ministrarePojęcia i instytucje zasadnicze, wyd.. Administracja państwowa i publiczna to jest to samo -.Oba pojęcia, a miano-wicie "administracja" i "administracja publiczna" mają umowne znaczenie, po-nieważ zjawisko administracji, jak i jej pojęcie - to byty realne, wielopostacio-we, swoiste, wymagajce dogą łębnej, ale także wielopłaszczyznowej analizy, naSzczególne znaczenie dla administracji ma art. 2 Konstytucji głoszący, iż "Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej", oraz art. 7 stanowiący, że: "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa" mają dla administracji szczególne znaczenie.Wyodrębnienie bezpośredniej i pośredniej administracji państwowej ma znaczenie praktyczne, bowiem administracja pośrednia stoi pojęcie samorządu pośrednia administracja państwowa 1 J. Starościak, Decentralizacja administracji, Warszawa 1960, s Przedmiot pośredniej administracji państwowej pokrywa się znacznie z samorządem .e-administracja; KOMENTARZE: ~gosc # 2018-04-19. a w podawaniu substancji?.

Potoczne i naukowe znaczenie pojęcia administracji.

•Znaczenie debaty publicznej .. Administracja współcześnie pojmowana jest w trzech podstawowych obszarach:Znaczenie administracji publicznej nie ma charakteru jednoznacznego, mimo że w sposób intuicyjny można wytłumaczyć, co rozumie się pod tre-ścią tego terminu.W etymologicznym znaczeniu to inaczej służyć i obsługiwać, współcześnie natomiast - zarządzać, Administracja zawsze zatem oznacza pewną służbę czy działalność wykonawczą, wykonywaną na rzecz kogoś czy czegoś ważniejszego.. (Adriana Połom) 7.. Decyzja polityczna a decyzja administracyjna.. Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki.. Zapytałem kilkanaście osób (znajomych nie-"prawników") o pierwsze skojarzenie ze słowem "administracja".Słownik etymologiczny języka polskiego.. Słownik administracji publicznej ma w założeniu przybliżyć, w możliwie przy-stępnej formie, kluczowe pojęcia z zakresu administracji.. Administracja publiczna a instytucje polityczne - ich zasoby i wzajemne relacje.. Pojęcie administracji Administracja w dwóch znaczeniach: 1) Administracja organizacją Administracja jest organizacją składającą się z różnorodnych organów i skupionych wokół nich jednostek organizacyjnych, utworzoną w celu wykonywania działań publicznych w sposób określony przez prawo..

co znaczy np. administracja tyroksyny?

( Adriana Mazurkiewicz) 9.Pojęcie "administracja" (z łac. ministrare, służyć) wyraża pomoc, służbę lub sprawowanie zarządu w czyimś interesie.. Samo słowo "administracja" pochodzi od łacińskiego słowa ministrare (kierować, służyć, pomagać, wykonywać).. Zanim rozpoczniemy teoretyczne rozważania nad istotą administracji warto chyba ustalić z jakim "bagażem" doświadczeń podchodzimy do proponowanego tutaj tematu.. 2) Administracja działalnościąPojęcie i cechy administracji.. POJĘCIE ADMINISTRACJI Słowo administracja wywodzi się od łacińskiego ministrare, czyli służyć, wykonywać, być pomocnym.. (Adriana Połom) 8.. Synonim- zarządzanie przewodnictwo.obywateli.. Wyodrębnienie administracji publicznej z całości zjawisk prawnopaństwowych.1.1.. administrare = obsługiwać, zarządzać, kierować.. Dziedziny teAdministracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów.. 2, Poznań 1946, s. 7.. Administracja jest działalnością trwałą, celową i planową..

Administracja publiczna i administracja prywatna - konteksty wyróżnienia.

Administracja publiczna - sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu.. Zarządzanie rozwojem w Polsce System zarządzania rozwojem na poziomie krajowym, MRR, lipiec 2011 .. W przypadku administracji publicznej chodzi o służbę na rzecz władzy politycznej,Administracja ( łac. administrare - być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare - służyć) - działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne.Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.. Jednostka wobec administracji.. Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach.Metrykalne pochodzenie terminu administracja i definicja etymologiczna..

W tym kierunku administracja rozwijała się do czasów nam współczesnych.

gubernare = rządzić.. Akty prawne Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn.. Przy czym pojęcie ad-ministracji jest szeroko rozumiane i obejmuje: naukę prawa administracyjnego, nauki o polityce i administracji oraz elementy nauki o zarządzaniu.. Kraków: Źródło3 Koncepcja wąskiego ujmowania poj ęcia prawa administracyjnego i wyodr ębnienie wśród gałęzi prawa: 1. prawa ustroju administracji publicznej (prawa administracyjnego ustrojowego), 2. administracyjnego prawa proceduralnego, 3. prawa administracyjnego (materialnego), - prawo administracyjne w w ąskim znaczeniu (sensu Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.. Przedrostek ad tylko wzmacnia te znaczenia.. Andrzej Szpor.. Administracja - gałąź prawna, która odnosi się do administracji publicznej, przy czym jest to całość.. Szczególne znaczenie, zdaniem części autorów, można przypisać .Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.Znaczenie etymologiczne wyrazu, znaczenie pierwotne, wynikające z budowy morfologicznej wyrazu i jego struktury słowotwórczej, np. wyraz cymbał w znaczeniu realnym określa ironicznie kogoś ograniczonego, tępego, niezaradnego życiowo; w znaczeniu etymologicznym wyraz pochodzenia greckiego kymbalon znaczył dzwon w zegarze wybijający godziny, z czasem instrument muzyczny (strunowy .Nb.. ~gosc # 2018-04-19. znalazłam, znaczy po prostu podanie tyroksyny.. Owa refleksja dała podstawy do stworzenia .. ne z prawem do dobrej administracji.. 14 działania administracji publicznej wpływa więc istotnie na byt człowieka oraz na jego poczucie bezpieczeństwa.. dodaj komentarz .Ukazując etymologiczne i realne znaczenie wybranych pojęć biblijnych i mitologicznych, będziemy przestrzegać następującej kolejności: znaczenie etymologiczne, znaczenie realne; Wśród badanych pojęć znajda się przede wszystkim związki frazeologiczne, ale i zwroty, wyrażenia, nazwy własne i osobowe; Pojęcia biblijne: EdenAdministracja i jej pojęcia podstawowe.. Ujęcia statystyczne i dynamiczne zjawisk administracyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt