Cechy obrazu w zwierciadle sferycznym wypukłym

Pobierz

W zwierciadle wklęsłym promienie świetlne odbijają się od wewnętrznej powierzchni kuli, a w zwierciadle wypukłym - od zewnętrznej.. Prowadzimy prostą łączącą punkt (a) ze środkiem czaszy zwierciadła.. Praca domowa zad.. Teraz pora na naukę konstrukcji obrazów w zwierciadłach wypukłych Konstruowanie obrazu przedmiotu w zwierciadle wypukłym jest opisane w podręczniku na stronie 213- konstruujesz obraz powstający w zwierciadle wypukłym - wymieniasz cechy obrazu powstającego w zwierciadle sferycznym wypukłym - opisujesz zastosowanie zwierciadeł sferycznych - znasz i stosujesz wzory pozwalające obliczyć powiększenie obrazu Potrzebne informacje zdobędziesz: podręcznik szkolny (strona 238-243), koniecznie .Obraz w zwierciadle sferycznym wypukłym ma zawsze te same cechy: jest pozorny (jak w lustrze płaskim), prosty (nieodwrócony) i pomniejszony (rys. D) podaj cechy obrazu, jaki otrzymamy, gdy przedmiot z ostatniego położenia.. Odległość y jest znana.Wartość ogniskowej f nie jest podana.Fizyka - Konstrukcje obrazu w zwierciadle wklęsłymZwierciadło płaskie i kuliste - 2konstrukcje obrazów Strona AB - przedmiot A'B' - otrzymany obraz x - odległość przedmiotu od zwierciadła: f - ogniskowa zwierciadła, dla wklęsłego: r > 0 i f > 0 y - odległość otrzymanego obrazu od zwierciadła: y > 0 dla obrazu rzeczywistego (promienie po odbiciu od zwierciadła przecinają się)• Zwierciadło nazywamy sferycznym, jeżeli powierzchnią odbijającą jest część powierzch-ni kuli (wypolerowana lub pokryta warstwą substancji odbijającej światło)..

2.Rysowanie obrazu w zwierciadle wypukłym 1.

Zwierciadła wklęsłe znalazły zastosowanie w….. Obraz powstający w zwierciadle kulistym wypukłym zawsze jest pozorny, pomniejszony i prosty.Te cechy obrazu zależą od położenia przedmiotu względem ogniska optycznego zwierciadła.. 2011-05-29 13:38:03; W zwierciadle kulistym wklęsłym przedmiot ustawiono w odległości 0,5 m odCechy obrazu powstające w zwierciadle.. Możemy stwierdzić, że: - odległość OA jest równa długości promienia sfery - R. - punkt F nazywamy ogniskiem zwierciadła, przecinają się w nim promienie wiązki .Podaj cechy obrazów powstających w zwierciadle płaskim .. Zwierciadło sferyczne wypukłe stanowi zewnętrzną powierzchnie sfery.. Możemy stwierdzić, że: - przedłużenia promieni świetlnych przecinają się w punkcie F' zwanym ogniskiem pozornym zwierciadła, a długość odcinka AF'=AF=f.Rysunek z lewej strony, to konstrukcja znalezienia obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym dla x f. Pozwoli ona zrozumieć i znaleźć podobieństwa z konstrukcją znalezienia obrazu w zwierciadle kulistym wypukłym (rysunek z prawej strony).. x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadłaZwierciadło sferyczne wklęsłe.. Zwierciadła płaskie tworzą obrazy, które są tej samej wielkości, proste i pozorne.Niestety powstałego obrazu pozornego nie da się otrzymać na ekranie, ponieważ powstaje on w wyniku przecięcia się ..

podaj cechy obrazu.

Gdzie należy umieścić przedmiot, aby jego obraz w zwierciadle kulistym.Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne Nauczysz się konstruować obrazy powstające w zwierciadłach wklęsłych i dowiesz się jakie cechy mają te obrazy.. Rysujemy prostą równoległą do osi głównej, łączącą punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię zwierciadła.. 1 .Zapoznaj się z tekstem str. 242-243 Notatka : Obrazy powstałe w zwierciadle sferycznym wypukłym są pozorne, proste i pomniejszone, niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła.. Rysujemy prostą równoległą do osi głównej, łączącą punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię zwierciadła.. Przyroda kl 6 .. Zwierciadło sferyczne wklęsłe stanowi wewnętrzną powierzchnie sfery.. Obraz pozorny rzeczywisty brak prosty odwrócony powiększony pomniejszony 2, 2, 2, Wybierz poprawne dokończenie zdania.Obrazy powstające w zwierciadle sferycznym wypukłym są zawsze pozorne, proste, pomniejszone niezależnie od odległości od zwierciadła.. 4.Zwierciadło Kuliste Wklęsłe Narysuj Obraz świecącej.. Zwierciadło sferyczne wypukłe.. pomożecie?. Rysujemy odbicie prostej, tak aby przechodziło przez ognisko zwierciadła.. Przykład obrazu rzeczywistego, powiększonego i odwróconego jaki powstaje w zwierciadle sferycznym wklęsłym gdy przedmiot znajduje się przed ogniskiem optycznym (f)Temat : Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wypukłe..

Czy spotkałeś się kiedyś ze zwierciadłem sferycznym ~wklęsłym lub wypukłym?

Dla dociekliwychNarysuj obraz świecącej strzałki w zwierciadle kulistym wklęsłym i podaj jego cechyW zwierciadle wypukłym otrzymujemy jeden rodzaj obrazu: obraz pozorny, pomniejszony i prosty.. 1. z jaką szybkością porusza się światło w. czy cechy obrazu zmienią się, jeśli przedmiot przesuniemy w stronę zwierciadła o 5 cm.Aby obliczyć w jakiej odległości od środka zwierciadła s należy umieścić przedmiot P, skorzystamy z poniższego wzoru: $$ rac{1}{x} + rac{1}{y} = rac{1}{f}$$ gdzie: x - odległość przedmiotu od środka zwierciadła, y - odległość obrazu od środka zwierciadła, f - ogniskowa zwierciadła.. Kierujemy na nie wiązkę promieni równoległych (rys. 4).. 2010-10-14 21:38:46w odległości większej niż środek sfery-wtedy obraz jest rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony; Rysunek3 przedstawia sposób powstawania obrazu w zwierciadle wypukłym: Zwierciadło sferyczne wypukłe - w tym przypadku niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła powstający obraz jest pozorny, prosty i pomniejszony.Narysuj obraz przedmiotu o wysokości 3 cm powstały w zwierciadle sferycznym wypukłym o ogniskowej 4 cm, jeśli został umieszczony 2 cm od zwierciadła wypukłego.. Jeśli jako zwierciadło wykorzystujemy wewnętrzną powierzchnię kuli, to jest to zwierciadło wklęsłe..

2010-10-21 16:19:17; Kiedy w zwierciadle powstają obrazy pozorne?

W zwierciadle kulistym wklęsłym będą to: promień równoległy do osi optycznej, który po odbiciu przechodzi przez ognisko zwierciadła F;Zwierciadło płaskie.. W zwierciadle wklęsłym promień padający, który przechodzi przez środek krzywizny, po odbiciu ….. skonstruuj obraz tego przedmiotu.. Skierujmy na nie wiązkę promieni równoległych (rys. 5).. Opisz otrzymany obraz, oblicz jego powiększenie9.. Konstrukcją obrazów powstałych w zwierciadle wklęsłym Oznaczenia: x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadłaDopasuj numery przedmiotów do cech obrazów powstających w zwierciadle wklęsłym i wpisz je w tabeli.. Zapamiętaj!. Przed zwierciadłem kulistym wypukłym o ogniskowej f=3 cm umieszczono oświetlony przedmiot w odległości 7 cm.. 2010-01-04 22:19:23 Podaj dowolne tytuły znanych obrazów 2013-12-01 18:48:24 odbicie przedmiotu w zwierciadle płaskim i kulistym.. Zadania- Optyka geometryczna.. Rysujemy odbicie prostej, tak aby jej przedłużenie przechodziło przez ognisko zwierciadła.Rysowanie obrazu w zwierciadle wklęsłym.. Określ cechy tego obrazu.Promień świetlny jest linią, wzdłuż której rozchodzi się światło.. Poznasz zastosowania zwierciadeł wklęsłych.. Przed zwierciadłem sferycznym wklęsłym o promieniu krzywizny r = 30 cm umieszczono w odległości x = 20 cm płonącą świecę o wysokości h = 10 cm.. Zasady konstrukcji : I. Wyznaczamy promień równoległy do osi optycznej.Zwierciadło płaskie, wklęsłe i wypukłe - zadanie nr 4.. Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. W celu geometrycznej konstrukcji obrazu, między innymi w zwierciadłach, posługujemy się tzw. promieniami konstrukcyjnymi.. 3 i 4 str 245 Zrób zdjęcie i wyślij całą notatkę.Zwierciadłem nazywamy gładką powierzchnię odbijającą światło.Wyróżniamy dwa rodzaje, biorąc pod uwagę ich kształt: - zwierciadła płaskie - zwierciadła kuliste.. Dla przykładu w tabeli podano numer jednego z przedmiotów przy od­ powiednich cechach obrazu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt