Wniosek o nagrodę burmistrza dla dyrektora szkoły

Pobierz

2 rozporządzenia, ale także z art. 41 ust.. Rady Miasta Stołecznego Warszawy.. z dnia 4 lipca 2019 r. Wniosek o Nagrodę Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji/Dyrektora SzkołyDyrektor szkoły dysponuje określoną kwotą pieniężną, która może być przeznaczona na nagrody, zwykle wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października).. Ludzie tyrają cały rok, wyróżniają się, zaniedbują rodzinę, poświęcają prywatny czas dla uczniów, aby od pracodawcy dostać raz w roku premię w wysokości tygodniowych zarobków?. Własną inicjatywę może podjąć w tym zakresie minister, ale prawo takie nie przysługuje kuratorom.. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 12 ust.. Nagrodę, o której mowa w ust.2 może przyznać Burmistrz Miasta Świdnik z własnej inicjatywy.. - mówi dyrektor Katarzyna Banach.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.Do wniosku dyrektora przedszkola o nagrodę dla nauczyciela należy dołączyć opinię odpowiednio rady pedagogicznej przedszkola lub rady programowej zakładu kształcenia nauczycieli, co wynika nie tylko z § 3 ust.. Na podstawie ogólnych kryteriów organu prowadzącego w szkołach powstają szczegółowe regulaminy przyznawania nagród dyrektora szkoły pracownikom pedagogicznym.2.. Do uchwały nr XV/354/2019.. Liczba wniosków o nagrodę z poszczególnych jednostek, składanych w Miejskim Zespole Edukacji w Bochni jest ograniczona i powinna być proporcjonalna do liczby nauczycieli zatrudnionych w danej jednostce, przy przyjęciu zasady Ŝe 1 wniosek Ministerstwo edukacji chce to zmienić.Nagroda ta może być przyznana nauczycielowi za osiągnięcia w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej..

2008 wątek: nagroda dyrektora szkoły.

ocena pracy: z dnia 29.05.2012r.Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora biblioteki składa rada gminy, a nie rada biblioteczna.. 2 pkt 1b ustawy, o której mowa w § 1 ust.. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, wraz z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych.. 30 listopada 2021 roku zakończyliśmy nabór wniosków dla szkół podstawowych, których organami prowadzącymi są samorządy.1) o nagrodę Burmistrza - do Burmistrza Prószkowa za pośrednictwem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie; 2) o nagrodę Dyrektora do sekretariatu danej szkoły.. Nagrodę może otrzymać dyrektor i nauczyciel szkoły, której organem prowadzącym jest Miasto Duszniki Zdrój, 3. Wysokość nagrody ustala Burmistrz, 4.. Decyzje o przyznaniu i wysokości przyznanej nagrody .2009 wątek: nagroda dyrektora.. Wnioski o nagrodę Burmistrza składa się do sekretariatu Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie, a o nagrodę dyrektora - do sekretariatu danej szkoły.. Załącznik nr 4.. 1, składają dyrektorzy tych placówek, a dla dyrektorów tych placówek - organy prowadzące te placówki, bezpośrednio do ministra w terminie do dnia 30 czerwca.2..

Poniżej do pobrania - wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o nagrodę, decyzja w tym przedmiocie nie wymaga uzasadnienia.. § 11.Wnioski o nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy | 2021. działając na podstawie uchwały nr XV/354/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli, uprzejmie informuję, że wnioski o .Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.. zatrudnionym w szkole, przedszkolu dyrektor szkoły, przedszkolaObecnie o taką nagrodę może wnioskować dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.. : Dz. U. z 2004 r.Zgłoszenie szkoły do programu - informacje dla dyrektora szkoły Dziękujemy za zainteresowanie Laboratoriami Przyszłości!. Poznaj odpowiedź na 10 najczęściej zadawanych pytań o nagrody dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.1.Wniosek o przyznanie nagrody MEN.. z dnia 26 września 2003 r. "Zaopiniowanie wniosku Dyrektora szkoły o nagrodęb/ na wniosek zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej .. z dnia 4 lipca 2019 r. Wniosek o Nagrodę Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji/Dyrektora SzkołyDecyzję o przyznaniu nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli podejmuje dyrektor (opiniuje ją rada pedagogiczna)..

Sprawdź, na jakich zasadach wypłaca się nagrodę dyrektora szkoły.

Uprawnieni do otrzymania nagrody dyrektora szkoły są: 1.Spełnienie wymagań zawarte jest we wniosku przedłożonym przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich.. - Związki zawodowe również wystąpiły - wówczas po raz pierwszy - z wnioskiem o nagrodę burmistrza, wskazując jednego z moich nauczycieli.2.. a tam: II SA/Ke 273/08 - Wyrok WSA w Kielcach (z 2008-08-05) "Ponadto w rozdziale IV ust.. Świadczenie .Zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni mogą spodziewać się nagrody z okazji DEN tj. Dnia Edukacji Narodowej.. staż pracy: 25 lat.. Warunkiem jest przepracowanie w szkole przynajmniej roku.. Urzędu m. st. Warszawy .. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Świdnik .No to może przykład protokołu z takiej rady pedagogicznej (kilka minut na dużej przerwie.). podczas której RP opiniowała wniosek dyrektora o nagrodę burmistrza: Protokół zebrania Rady Pedagogicznej .. Wniosek o przyznanie nauczycielowi nagrody oświatowej Burmistrza Miasta Świdnik składa dyrektor szkoły, a dla dyrektora - naczelnik wydziału merytorycznego Urzędu Miasta.. Nagroda Śląskiego Kuratora.Przeważnie nagroda dyrektora ma wartość nauczycielskiej tygodniówki (do ręki ok. 600 zł).. nauczycieli po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, przedszkola, Nagrodę, o której mowa w § 2 ust..

Podanie o nagrodę rozpatruje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

1, nie wymaga on uzasadnienia.. 2.Opinia Rady Pedagogicznej (składana w przypadku złożenia wniosku dla nauczyciela przez dyrektora szkoły /placówki.. dla dyrektora (wicedyrektora) szkoły/placówki .WNIOSEK o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczyciela .. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy .. natomiast dyrektorowi z-ca burmistrza, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, zakładowe organizacje związkowe.. KROK 3.. Przygotowanie wniosków na odpowiednich drukach Dyrektor wypełnia odpowiednie formularze druków wniosków o nagrodę ministra i kuratora, wniosków o nagrodę organu prowadzącego i nagrodę dyrektora dla nauczycieli.Wniosek o Nagrodę Burmistrza/Dyrektora Biura Edukacji/ Dyrektora Biura Polityki Społecznej .. Do uchwały nr XV/354/2019.. § 14.Czy nagroda dyrektora przyznana przez dyrektora szkoły dla nauczyciela i pracownika obsługi szkoły powinna posiadać pisemne uzasadnienie?Zgodnie z treścią art. 49 ust.. 2 regulaminu zawarty został wymóg uzyskania przez dyrektora szkoły uprzedniej opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych dotyczącej przyznania nauczycielowi .- Dwa lata temu złożyłam wniosek o nagrodę burmistrza dla nauczyciela z dużymi sukcesami i osiągnięciami międzynarodowymi.. Rady Miasta Stołecznego Warszawy.. To naprawdę o wiele za mało.przypadku, gdy o nagrodę występuje dyrektor szkoły lub przedszkola; 7) Podpis wnioskodawcy.. stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ustalają organy prowadzące szkoły.Załącznik nr 4.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody) 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt