Warunki gruntowowodne opis techniczny

Pobierz

7.0 Wybór rozwi ązania technicznego sieci kanalizacyjnej.. Mapa do celów projektowych 1:500 6.. Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe 8. nr 1 2. karty otworÓw geotechnicznych - zaŁ.. Posadowienie podstawy stopy .. Poziom wód gruntowych sięga 140 cm poniżej.. ~35cm uło żon ą na warstwie gliny piaszczystej.. Warunki gruntowo-wodne 1.10.. Nazwa zamawiaj ącego 1.4.. Warunki gruntowo-wodne zostały ustalone w Dokumentacji Geotechnicznej wykonanej przez firmę "GRUNT" ul. Grunwaldzka 3a, Opole w marcu 2013r.. Warunki gruntowo-wodne Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono jako proste jednorodne, bez gruntów słabonośnych, zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów.Warunki gruntowo-wodne; Na badanym obszarze stwierdzono obecności wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia budynku.. i W. budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w miejscowości Barlewice gm.. Sztum.. więcej podobnych podstron.warunki gruntowo-wodne Witam, potrzebuje napisac specyfikacje techniczna dotyczaca warunkow gruntowo wodnych na mojej dzialce.. NiniejszeProjekt budowlano-wykonawczy - opis techniczny "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Murowie" .. Na podstawie opracowania geotechnicznego [2], uznano iż warunki gruntowo-wodne są korzystne dla projektowanego przedsięwzięcia..

...I Opis techniczny 1.

Obliczenia .1.. Dane charakterystyczne istniej ącego obiektu 1.9. .. opisy.techniczne.opis.techniczny.budynku.opis.doc rozmiar 59 KB: wyszukiwarka.. Dane charakterystyczne istniej ącego obiektu 1.9.. Zlecenie inwestora 2.. Z tego co mi wiadomo to grunty tam sa piaszczyste i woda jest dosyc gleboko.. Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia: Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1.. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO - 24 2.1 Droga gminna - 24 2.2 Urządzenia infrastruktury technicznej - 24 2.3 Warunki gruntowo-wodne - 24 3.. Nazwa jednostki projektowej 1.6.. Rozwi ązania projektowe okre ślone w podstawowym projekcie budowlanym 3.1.2.8.2.. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie działki o numerze ewid.. Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu .OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT - Budynek do prób dynamicznych i statycznych kompletnych pojazdów (BLB) FUNDAMENTY ul. Jagiellońska55, Warszawa - CZĘŚĆKONSTRUKCYJNA - PRACOWNIA KONSTR: SŁAWOMIR SZYSZKO, ul.Jagiellońska 69, Szczecin, tel..

Proste warunki gruntowe.

Warunki gruntowo-wodne 6.. Stopy przypór o wymiarach 1,5x1,5m posadowione są 1,90m, a ściany betonowe o grubości 0,35m istniejące posadowiono na poziomie 1,40m .. Wody gruntowej nie stwierdzono.. Organizacja ruchu 1.12 .opis techniczny, obliczenia statyczno- wytrzymałościowe (pełny komplet u autora projektu), .. 1.0 Cel i zakres opracowania.. - Warunki gruntowo-wodne:Warunki gruntowo-wodne zostały przedstawione w oddzielnym opracowaniu.-5-II.. Po dokonaniu wnikliwej analizy konfiguracji istniejącego terenu obj ętego opracowaniem,1.. Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.. Opis warunków gruntowych według projektu podstawowego 2.2.. Zakres opracowania 3.. Budynek został posadowiony 2 metry poniżej poziomu.. Na podstawie w/w odkrywek mo żna przyj ąć:OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO .. 2.1 Warunki gruntowo-wodne Kategoria geotechniczna obiektu • Ze względu na proste warunki gruntowe oraz rodzaj i rozmiar konstrukcji, obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej • Warunki posadowienia obiektuopis techniczny branŻa konstrukcyjna spis treŚci 1. podstawa opracowania 2. charakterystyka ogÓlna 3. warunki gruntowo-wodne, posadowienie 4. zaŁoŻenia przyjĘte do obliczeŃ statycznych 5. zestawienie obciĄŻeŃ ..

Urz ądzenia obce 1.11. nr 2 3.Opis techniczny 1.1.

W obrębie terenu objętego zakresem inwestycji[Warunki techniczne pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych] 1.. Warunki gruntowo wodne W podło żu stwierdzono dwa rodzaje gruntów, które zalegaj ących na: 0,00 - 3,00 m - FSa - piasek drobnyOPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - budowlanego I.. OPIS TECHNICZNY .2.. Urz ądzenia obce 1.11.. W obrębie lokalizacji występują korzystne warunki posadowienia budynku.. Podstawa opracowania 2. z o.o. - warunki zabezpieczenia dla uzbrojenia wod.. Materiały wykorzystane 4. bardziej szczegółowoOPIS TECHNICZNY.. OPIS TECHNICZNY.. Opis warunków gruntowych według aneksu do projektu 3.. Wykopy i ich zabezpieczenie 9.. Podstawa - Dokumentacja geologiczna opracowana przez uprawnione­ go geologa - mgr inż. Jana Steca upr.. Podstawa opracowania 1.2.. Adres jednostki projektowej 1.7.. W podłożu dokumentowanego terenu stwierdzono jedną warstwę geotechniczną.. Kanalizacja deszczowa 7.. Warunki gruntowo-wodne 1.10.. Celem niniejszego opracowania jest wykonanie do P.B.. OPIS TECHNICZNY 1.Opis techniczny Ogólna charakterystyka obiektu budowlanego Projekt techniczny stopy żelbetowej pod słup żelbetowy.. Przeznaczenie, program uytkowy, parametry techniczne obiektu: ..

Opis przyj ętych rozwi ąza ń technicznych 6.1.

Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić .OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO, .. - Dokumentacja Geotechniczna, okre ślaj ąca warunki gruntowo-wodne pod projektowane .. −MZGK - warunki zabezpieczenia sieci ciepłowniczej −PWiK Sp.. Nazwa i adres obiektu 1.3.. Opis elementów konstrukcji budynku 3.1.. 605 671 519, 91- 2 ZAWARTOŚĆOPRACOWANIA I .. Umowa z Gminą Świerczów 4.. Nazwa i adres obiektu 1.3.. Ustalenia z inwestorem 3. wyst'pił bł'd podczas wyszukiwania.. Warunki gruntowo - wodne Na podstawie wykonanych odkrywek sprz ętem mechanicznym na gł ęboko ść ~1,0m stwierdzono górn ą warstw ę z kruszywa naturalnego, łamanego z domieszk ą gruzu gr.. Obejmuje ona gliny i piaski gliniaste, występujące w stanie twardoplastycznym.. Dokumentacja geologiczno inżynierska podłoża 5.. Przedmiot opracowania .. Podstawa opracowania 1.2.. Adres jednostki projektowej 1.7.. Śr. Nr III-0487.. Do obliczeń fundamentów przyjęto q fN =0,24 [MPa] Układ konstrukcyjny4.Warunki gruntowo- wodne.. Podstawa opracowania 1.. Warunki gruntowo-wodne 2.1.. U. nr 126, poz. 839 §6 i §7 punkt 2/ ustalono dla przedmiotowego zadania pierwszą kategorię geotechniczną, a warunki gruntowo-wodne proste.. Stan istniej ący 5.. Organizacja ruchu 1.12 .Warunki gruntowo - wodne.. Opis ogólny zagadnienia i warunki gruntowo-wodne Na terenie jednego z zakładów przemysłowych na Górnym Śląsku prowadzona była rozbudowa polegająca m.in. na wykonaniu wykopu pod fundament obiektu posadowionego bezpośrednio, ale na dużej głębokości.OPIS TECHNICZNY PRI K ĘPNO ZUP-K Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto nast ępuj ące kategorie gruntu: G-2/G3.. Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonano 15 otworów o głębo­ kości 2.00 - 5,00 m p p t na podstawie których szczegółowo określono rodzaj gruntu.Opis techniczny 1.1.. Kanalizacja sanitarna 6.2.. Nazwa zamawiaj ącego 1.4.. Nazwa jednostki projektowej 1.6.. STAN PROJEKTOWANY - 24 3.1 Rozwiazanie sytuacyjne - 24 3.2 Rozwiazanie wysokościowe - 24 4.OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1.. 342/5-342/15 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.. i W. budowy kanalizacji sanitarnej, kolektorów tłocznych, przepompowni oraz wodociągu w miejscowości Barlewice.OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego 1.. Urz ądzenia obce W obr ębie projektowanego utwardzenia terenu zlokalizowane s ą: - sie ć energetyczna eNN, - sie ć wodoci ągowa w, wB,7.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt