Wymień i opisz źródła prawa administracyjnego

Pobierz

Sankcja administracyjna i jej rodzaje 9.. Książki Q&A Premium.. Tak więc podstawą prawną decyzji administracyjnej nie mogą być przykładowo preambuły aktów normatywnych, uchwały Rady Ministrów czy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.prawa administracyjnego.. Katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego.. Co reguluje prawo cywile.. Scharakteryzuj pojęcie podstawowe zasady prawa wyborczego.. Wymień gwarancje powszechności prawa wyborczego.. Wymień środki ochrony konstytucyjnych wolności i praw.. Wymień przesłanki czynnego prawa wyborczego.. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.. około 5 godzin temu.. Przedstaw hierarchie aktów prawnych.. WOS .. Omów sytuację gospodarczą Królestwa Polskiego w XIX w.. Jej zasadniczą cechą jest to, że jedną ze stron stosunku prawnego jest organ administracji państwowej.• Normy prawa administracyjnego zawarte sąwyłącznie w źródłach prawa o powszechnej mocy obowiązuj ącej, które tworz ątzw.. Prawo gospodarcze jest zespołem norm prawnych, które dotyczą funkcjonowania gospodarki państwa oraz stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi podmiotami, które posiadają zdolność do bycia podmiotem stosunków gospodarczych.. Konstytucyjne zamknięcie systemu źródeł prawa a źródła prawa administracyjnego..

Wymień 3 źródła postępowania administracyjnego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła system stanowionych źródeł prawa.. ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 1) UWAGI OGÓLNE W literaturze prawniczej spotyka się najczęściej dwie teorie źródeł prawa.. Zgodnie z nauką o źródłach, źródłem jest wszystko, co dotyczy sposobów tworzenie, utrzymania i nowelizowania prawa.źródła prawa powszechnie obowiązującego na obszarze całego państwa, 2. źródła prawa powszechnie obowiązującego o ograniczonym zasięgu terytorialnym (prawo miejscowe), 3. źródła prawa wewnętrznego.. Źródła prawa pracy tworzą specyficzny, bardzo rozbudowany zbiór norm prawnych, znajdujący swoje odzwierciedlenie w wielu aktach prawnych o różnej randze, od przepisów o charakterze powszechnym, przez Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe kończąc na .Prawo administracyjne.. Ich wytworem są generalne i abstrakcyjne normy prawne.. - Przykładowe źródła prawa administracyjnego: Kodeks - Pytania i odpowiedzi - WOS .. Scharakteryzuj zmiany społeczne i gospodarcze w zachodniej Europie (wczesne średniowiecze).. Status prawny Rady Ministrów 14.14.. Akt administracyjny 11.. 1 Konstytucji RP źródłami prawa po-wszechnie obowiązującego w Polsce są: 1) konstytucja; 2) ustawy; 3) ratyfikowane umowy międzynarodowe; 4) rozporządzenia..

Wymień i omów źródła prawa.

Źródłami prawa powszechnie obowiązującego są: - Konstytucja, - ustawy, - ratyfikowane umowy międzynarodowe, - rozporządzenia.Źródła prawa administracyjnego można podzielić ze względu na organ stanowiący prawo i wówczas wyodrębniamy: .. Historia.Źródła prawa w polskim porządku prawnym - pojęcie stosowane w nauce prawa polskiego obejmujące rodzaje aktów regulujących organizację i funkcjonowanie organów państwowych oraz stosunki administracji z podmiotami - obywatelami.. Do podstawowych sposobów pojmowania źródeł prawa polskiego należy rozróżnienie źródeł prawa w znaczeniu materialnym, formalnym oraz poznawczym.Jako źródła prawa administracyjnego rozumie się akty prawne powszechnie obowiązujące, wydane w określonej formie przez powołane do tego organ.. Status prawny wojewody 13.. Pytanie 2Rozdział II - Krajowe źródła prawa administracyjnego 2.1 Pojęcie źródeł prawa Źródło prawa to: a) czynniki wpływające na treść prawa (np. wola narodu/prawodawcy, stosunki społ ekonom, stan świadomości prawnej) lub b) formy przekazu norm prawnych, ustanowionych bądź uznanych (np. dokumenty, teksty i inne nośniki tych norm .-źródła prawa wewnętrznego c)kryterium: treść aktu prawnego:-źródła ustrojowe-źródła funkcjonalne-źródła określające prawa i obowiązki obywateli 7.Źródła prawa powszechnie obowiązującego-Konstytucja-ustawy-ratyfikowane umowy międzynarodowe-rozporządzenia 8.Funkcje zasad prawa administracyjnego-porządkującawzględu na złożoność i różnorodność źródeł prawa administracyjnego (prymat prawa UE)..

Źródła niezorganizowane prawa administracyjnego 7.

Obowi ązuj ąone powszechnie w znaczeniu: - podmiotowym (obowiązuj ąerga omnes , co oznacza, że dotycz ąka żdego, kto znajduje si ęw sytuacji okre ślonej w normie),rozpocznij naukę.. Co to jest rejestr wyborców.. 14 dotyczą: a) uznania lub odmowy uznania danej osoby za bezrobotną oraz utraty statusu .Źródła prawa pracy - to wszelkiego rodzaju zapisy, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.. Starościak, Podstawy prawne działania administracji (źródła prawa administracyjnego), Warszawa 1973, s. 152. istnienie prawa miejscowego, a więc obowiązującego nie na terenie całego kraju, ale tylko na danym obszarze (obce innym dziedzinom prawa) ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Źródłami prawa w myśl Konstytucji, w tym administracyjnego, są: 1. źródła prawa ustanawiane przez organy centralne państwa do których zaliczamy władzę ustawodawczą, czyli Sejm i Senat i władzę wykonawczą, czyli Prezydenta, Radę Ministrów, Ministrów.. Przepisy ustaw i aktów wykonawczych decydują o tym kiedy organ administracji publicznej będzie mógł wydać decyzję administracyjną.. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia..

Wymień zasady prawa karnego.

Ratyfikowane umowy międzynarodowe, 3.. 5.Rozdział III - Źródła prawa.. Według pierwszej są to fakty uznawane za prawotwórcze, np. stanowienie aktów prawnych zawierających w swojej treści nakazy, zakazy, uprawnienia, lub obowiązki (tzw.Źródła prawa administracyjnego Pojęcie "źródeł prawa" nie zostało zdefiniowane wprost i przypisywano mu różne znaczenia.. Mianem tym określano między innymi akty prawne zawierające przepisy prawa, formy wyrażania przepisów prawnych bądź akt stanowienia prawa i inne.5.. Wymień i omów zasady prawa.. Filozofia konstytucji (prolegomena), "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, t.XVIII, s. 126. ; źródła prawa ustanawiane przez organy terenowe, do których zaliczymy .Wymień źródła prawa administracyjnego.. Sprawa administracyjna Decyzje administracyjne na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - art. 9 ust.. Pojęcie kontroli administracyjnej 12.. W jakich dokumentach zapisane są przepisy prawa karnego.. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty .6J.Por.. Stosunek administracyjnoprawny 10.. Zgodnie z art. 87 ust.. 1 pkt.. Podstawowym źródłem prawa gospodarczego jest .Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (nie jest związany podstawą prawną podaną przez stronę).. Przygotuj się do sprawdziany z wiedzy o społeczeństwie!Krótko scharakteryzuj wybrane prawo lub wolność.. 22 .Zagadnienie 2.. Wymień rodzaje prawa, polskiego prawa wewnętrznego.. Akt administracyjny zawsze wywołuje skutki w dziedzinie prawa administracyjnego, często również w dziedzine prawa cywilnego, np. akt o wywłaszczeniu nieruchomości.. Akt powszechnie obowiązujący, wiąże wszystkie podmioty, które posiadają cechy adresowe danego aktu prawnego.. Katalog źródeł prawa i zasady, na których jest oparte ich stanowienie, są okreś-lone w Konstytucji RP.. Historia.. Ustawy, 4.. We współczesnym państwie jest to bardzo rozbudowana i zróżnicowana wewnętrznie gałąź prawa (obejmująca m. in.. Stwórz fiszki.. Rejestracja.. 8praw podstawowych Unii Europejskiej ogłoszona w Strasburgu dnia 12 grudnia KartaŹródła zorganizowane prawa administracyjnego 6.. Źródła prawa cywilnego Pojęcie źródeł prawa Źródła prawa cywilnego to zespół zdarzeń uznawanych w systemie prawnym za zdarze-nia prawotwórcze.. Podstawą decyzji administracyjnej mogą być wyłącznie przepisy ustaw lub rozporządzeń.. Formy działania administracji.. V PRAWO WYBORCZE I REFERENDUM 1.. Konstytucja, 2.. Pojęcie organu administracji publicznej 8. zamkni ęty system źródeł prawa.. Kiedy stosuje się przepisy prawa karnego.. Konstytucja.Źródła prawa gospodarczego.. Wymień 3 źródła postępowania administracyjnego.. Logowanie.. Źró-Wymień i omów kodeksowe formy szczególne dla dokonania czynności prawnych.. Źródła prawa polskiego.. Źródła prawa.. - Przykładowe źródła prawa administracyjnego: Kodeks - Pytania i odpowiedzi - WOS.. prawo: łowieckie, morskie, lotnicze, oświatowe, budowlane)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt