Kryteria oceny rozprawka matura

Pobierz

Budowa rozprawki Rozprawka jest wypowiedzią o skonwencjonalizowanej, trójdzielnej budowie, na którą składają się: - wstęp - rozwinięcie - zakończenie.. Rozwiązanie Król, Pijak (Opój), Próżny (Pyszałek), Latarnik, Geograf (Starszy Pan), Bankier (Biznesmen) 6.2.. Wstęp powinien spełniać kilka funkcji: - wprowadzać czytelnika w problematykę, której dotyczyć będzie rozwinięcie - zachęcać do lektury całości wypracowaniaOcena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią-zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. Skorzystaj z wyjątkowego kursu o epokach literackich - w ciekawy sposób zdobędziesz niezbędną wiedzę.Piszę świetne rozprawki.. Piszę świetne rozprawki.. Nie .Zasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. Lub tu - w Informatorze Maturalnym na stronie 140.. - 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczowe22 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 1.3.7. ; spójność 0-3p.. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym Zgodność z poleceniem (Elementy treści i formy) W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę elementy treści oraz elementy formy,Próbna Matura z OPONM Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność zapisu Oceniając pracę pod względem poprawności zapisu, bierze się pod uwa-gę liczbę oraz wagę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych..

... matura_po_ludzku.

Poziom podstawowy.. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)Próbna Matura z OPROM Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych.. Zgodność z poleceniemZasady oceniania rozwiązań zadań; Poziom rozszerzony.. Obiecany wpis już trafia w Wasze ręce Cześć w poniedziałek!. - 4 pkt - zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażąceOcena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią-zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. ; interpunkcja 0-2p.). Szczegóły dostępne na stronie CKE.Kryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieUzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%..

Kryteria oceny zeszłorocznej rozprawki znajdziesz poniżej (od strony 10.)

Następnie przyznaje się punkty w kryterium zgodności z poleceniem zgodnie z tabelą C .. (np. rozprawki) ALBO ciekawe, R - rozprawka A - artykuł L - list formalny.Napisz na ten temat rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i. się punkty w kryterium zgodności z poleceniem zgodnie z tabelą C.Ocenianie.Próbna Matura z PRM Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Niezależnie od stopnia realizacji poszczególnych podkryteriów zdający: - otrzymuje 0 punktów w pozostałych kategoriach, jeżeli przyznano 0 punktów w kategorii sformuło-wanie stanowiska,Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0Kryteria oceny wypracowania (0-35p): wymogi formalne (WF) 0-1p.. 0 pkt - inna odpowiedź lub brak odpowiedzi.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów..

Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.

Piszę świetne rozprawki.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. język wypowiedzi (JW) 0-11p (w tym: język 0-7p.. Próbna Matura z OPRONM Honorowy patronat: Rada ęzyka Polskiego Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Uzasadnienie stanowiska Oceniając pracę pod względem uzasadnienia stanowiska, bierze się pod uwagę, czy jest ono trafne, czy jest szerokie i czy jest pogłębione.Budowa rozprawki To już wiesz • Rozprawka jest wypowiedzią o skonwencjonalizowanej, trójdzielnej budowie, na którą składają się: - wstęp - rozwinięcie - zakończenie.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Ocena rozmowy 1-8 punktów (0 punktów, gdy odpowiedzi są nie na temat) Styl i język (wypowiedzi i rozmowy) 1-8 punktów (0 punktów, gdy styl jest niestosowny)W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę liczbę zrealizowanych w wypowiedzi zdającego elementów treści (Tabela A) oraz elementów formy (Tabela B)..

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.

Autor rozprawki "za i przeciw" powinien przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiedniob) 2 pkt - dwa poprawne zdania zgodne z wymową tekstu 1. lub 2.. Zobacz tabele: punktacja rozprawki.Chcesz się dobrze przygotować do sprawdzianów i matur?. Arkusz egzaminacyjny (wersja A) Transkrypcja nagrań; Nagrania; Zasady oceniania rozwiązań zadań; Poziom dwujęzycznyRozprawka to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami.. 1 pkt - za jedno poprawne zdanie zgodne z wymową tekstu 1. lub tekstu 2.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.. Zgodność z poleceniem: elementy treści Elementy treści Forma 2 1 0 1. wstęp:1. kompetencje literackie i kulturowe (KliK) 0-16 p. kompozycja wypowiedzi (KW) 0-7p..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt