Zasady fair play w sporcie prezentacja

Pobierz

Gdy uczestniczysz w rywalizacji, rób to tak, aby mecz przebiegał zgodnie z zasadami.. 3.niego jest naszym obowi ązkiem.. Jednakże w obszarze życia sportowego jak i codziennego, kanon fair play będzie zawsze niepisaną wartością moralną.JESTEŚMY FAIR PLAY W SPORCIE I W ŻYCIU - takie hasło towarzyszy nam od maja do czerwca w pracy wychowawczej z naszymi uczniami.. Cele lekcji: 1.. Zresztą przecież prawda zawsze wychodzi na jaw, a bycie nieuczciwym pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje…Fair play czyli czysta gra.. Szanuj trenera.Fair play jest przede wszystkim osobistym, wewnętrznym zobowiązaniem zawodnika do przestrzegania szeroko pojętych wartości takich jak: uczciwość, etyka, honor, lojalność, czystość, moralność, przestrzeganie reguł, szacunek dla przeciwnika.
.. Szanujemy wszystkich uczestników gry, nawet jeśli sport nie jest ich mocną stroną.. W formie pogadanki nauczyciel przedstawia sylwetki znanych polskich sportowców, którzy wykazali się nienaganną postawą, uznając za ważniejsze od zwycięstwa wartości, jakie niesie zasada FAIR- PLAY.W Manifeście o Fair Play opracowanym przez Międzynarodową Radę WF i Sportu UNESCO przy współpracy z Międzynarodowym Komitetem Fair Play, skonsultowanym przez wszystkie rządy i reprezentatywne organizacje sportowe można przytaczać "duch sportowy jest tożsamością zasady fair play, czyli lojalnego poszanowania przepisów pisanych i niepisanych.W Manifeście o Fair Play opracowanym przez Międzynarodową Radę WF i Sportu UNESCO przy współpracy z Międzynarodowym Komitetem Fair Play, skonsultowanym przez wszystkie rządy i reprezentatywne organizacje sportowe można przytaczać "duch sportowy jest tożsamością zasady fair play, czyli lojalnego poszanowania przepisów pisanych i niepisanych.minacji, w duchu przyjaźni i solidarności..

Jest to cel, który postawiła dla Sportu i w sporcie zasada Fair Play.

Juan Antonio Samaranch stwierdził, Ŝe: "Coraz cz ęściej mówi si ę o narastaniu brutalno ści we wszystkich zmaganiach sportowych - twier-Jak takie zasady można odnieść do sportu?. Można powiedzieć, że zasady fair play to prawdziwa filozofia, która im wcześniej zostanie włączana do życia (np. u młodych piłkarzy w szkółce piłkarskiej) tym lepsze przyniesie efekty w późniejszym życiu.Zasada Fair Play to system wartości, jakimi powinien kierować się każdy, kto bierze udział we współzawodnictwie sportowym.. fer play) to kopalnia prawdziwych, pozytywnych życiowych lekcji, które poza zastosowaniu w sporcie - przydają się w życiu prywatnym.. "duch sportowy jest tożsamością zasady "fair play", czyli lojalnego poszanowania przepisów pisanych i niepisanych.. Zachowanie "fair play" dotyczy zarówno zawodników rangi mistrzowskiej jak i uczniów szkoły podstawowej.. Zasady te powinno się stosować zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym.Następnie zapoznaje uczniów z ogólnie przyjętą definicją: Fair play - gra, lub walka sportowa prowadzona w sposób uczciwy, szlachetny, zgodny z przepisami; pojęcie służące do określania najważniejszych wartości, które powinny cechować współzawodnictwo sportowe.. 3.4 PROPAGOWANIE FAIRPLAY W SPORCIE Cele pedagogiczne SPORTS4PEACE: Wychowanie do uczciwego współzawodnictwa: od JA do TY / MY Promowanie takich wartości jak szacunek, solidarność i uczciwość Wzmacnianie własnej osobowości i ducha współpracy w zespole Punkt wyjścia - Złota reguła : Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie Przeniesienie pozytywnych doświadczeń do życia codziennegoZasady Fair Play (czyt..

Fair play to mój pomysł na sukces w życiu i w sporcie, ale nie za wszelką cenę.

Aby fair play nie kojarzyło się tylko ze sportem ideę tą powinni propagować wszyscy nauczyciele.fair .. To rodzaj postawy opierającej się na respektowaniu zasad obowiązujących w danej dyscyplinie sportu, a także uczciwości, szacunku i braku agresji wobec przeciwnika.Fair play to także poszanowanie dla samego siebie, które wyraża się przez: lojalność, poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności, szacunek i uznanie dla przeciwnika, postawę pełna godności i zdecydowania, skromność w wypadku zwycięstwa i spokój w momencie porażki.. Głównym naszym celem podczas realizacji tego programu, było propa-gowanie pozytywnych zasad kibicowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej - eliminujących liczne uprzedzenia i pokonywanie stereotypów.KONSPEKT LEKCJI ( ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE ) Temat: Fair Play w sporcie..

W sporcie powinna zwyciężać zasada fair play, a przemoc i agresję należy wyklu-czyć z gry.

Wymaga ona wielkodusznej postawy wobec przeciwnika, a wobec sędziego bezwzględnej dyscypliny.. Reaguj natychmiast na gwizdek sędziego.. Reguł Fair Play powinni przestrzega ć zawodnicy, działacze sportowi, sponsorzy oraz kibice.. W literaturze przedmiotu podjęto wiele prób normatywnego ujęcia podstawo-wych dyrektyw etycznych fair play 4.. Nigdy nie dyskutuj z sędziami.. Rozumieć: − rolę i konieczność przestrzegania w czasie zawodów sportowych .dziś zasada fair play - w ogólnospołecznej percepcji rozumiana jako - czysta, uczciwa i szla-chetna gra3.. … Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.. Fair play to dla mnie radość ruchu i współzawodnictwo, szacunek dla lepszego.. oznacza sprawiedliwą grę.. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.. "Fair play" traktujemy nie tylko w kategoriach przestrzegania przepisów, ale w kategoriach wartości intelektualnych i moralnych wszystkich osób i środowisk odpowiedzialnych za rozwój sportu i rozwój młodzieży.− w sporcie pojęcie fair play oznacza uczciwą, szlachetną, honorową, zgodn ą z obowiązującymi regułami grę, walkę, − nagrodę fair play otrzymuje zawodnik za nienaganną postawę w zawodach sportowych, za wykazanie się koleżeńskością i kulturą..

Przed 50 laty redakcja sportowa "Sztandaru Młodych"Fair play to norma wartości w sporcie.

Dydaktyczne (kształcące) - zadanie główne: Wychowanie w duchu wartości jakie niesie sport - przeniesienie i promowanie zasad "fair play" ze sportu do szkoły poprzez gry zespołowe.. - zadanie dodatkowe: Uczestniczenie w grach zespołowych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad zdrowej .. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką CoNad przestrzeganiem tych zasad powinien czuwać trener, rodzic czy inny prawny opiekun Zasady Fair Play Najważniejsza zasada to obserwuj i ucz się zasad gry.. Polski Komitet Olimpijski wierny jest tym podsta-wowym zasadom międzynarodowego ruchu olimpijskiego.. Czasem poprzez swoje decyzje bu-duje on również napięcie.. Nie stosuj fauli.. Zawsze chcemy wygrywać, ale nie za wszelką cenę.. "FAIR PLAY" stanowi główną zasadę olimpizmu.. Poza przestrzeganiem reguł konkretnej gry można wymienić jeszcze przynajmniej 5 zasad fair play.. Tu z pomocą przychodzi nam Kodeks Fair Play Zofii i Ryszarda Żukowskich: 1.. Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje społeczne uczniówzasady fair play - zastosuj na boisku,treningu i w Życiu codziennym 19.11.2013r.,w,naszej szkole, gościły czołowe siatkarki zespołu KS "Pałac" Bydgoszcz występujące w ORLEN LIDZE KOBIET.O swojej karierze i o tym jak trudno zachować spokój i opanowanie podczas gry opowiadały: kapitan drużyny Monika Naczk oraz absolwentki naszej szkoły Zuzanna Czyżnielewska i menager zespołu Ewa Kowalkowska.Widowisko sportowe w kategoriach wartości fair play w ocenie zawodniczek i zawodników zespołowych gier sportowych Abstract .. przepisów gry i stosowania zasady fair play.. Za przykład może posłużyć sytuacja ukarania zawod-nia na zasadę fair play, jako istotną wartość wychowawczą w edukacji szkolnej i w przeciwdziałaniu chuligaństwu na stadionach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt