Działalność regulowana koncesja

Pobierz

Działalność regulowana to, zgodnie z treścią przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.. Opłaty.. Wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność .Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza Art. 46.. Zezwolenie takie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.. Rodzaje działalności wymagających uzyskanie koncesji.. Zazwyczaj są one ściśle związane z konkretnym rodzajem działalności i jej przedmiotem.. Obejmuje ona bowiem przedsięwzięcia mające szczególne znaczenie dla państwa, obywateli lub interesu publicznego.W zależności od przedmiotu działalności może to być: koncesja; zezwolenie; wpis do rejestru działalności regulowanej; Koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony.. W niektórych przypadkach będzie to od Ciebie wymagało uzyskania koncesji, zezwolenia lub przynajmniej zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej.. Koncesję na sprzedaż określonych wyrobów wydaje minister związany z daną działalnością gospodarczą.. W pierwszej kolejności wskazać należy, że koncesja jest to pozwolenie na działalność gospodarczą, która dotyczy przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli albo ważny interes publiczny..

JestDziałalność regulowana.

Ma ona charakter czasowy, gdyż może trwać od 5 do 50 lat.. Taryfy - założenia.. Musisz jednak pamiętać o kontrolach - jeśli złamiesz zasady możesz stracić uprawnienie lub zostanie ono ograniczone.Rodzaje działalności wymagające zgody urzędu: koncesje, zezwolenia, licencje, wpis przedsiębiorcy do rejestrów, rejestry przedsiębiorców i dostępne w nich daneKoncesja - czym jest i kiedy jest wymagana.. Wyróżnia się trzy formy reglamentacji działalności gospodarczej.. Koncesji potrzeba m.in. na: prowadzenie kasyn gry; przewóz lotniczyLista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności regulowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej) dla poszczególnych organówKoncesja, a zezwolenie.. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym "Koncesje oraz regulowana działalność .Jak uzyskać koncesję.. Czas zgody jest tylko w niektórych przypadkach określony.. Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza,AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,Dz.U.2017.0.2168 t.j.Koncesję (uzyskane na zasadach określonych we wskazanych niżej ustawach) musimy mieć by zgodnie z prawem prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej: 1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach .Uzyskaj koncesje na obrót specjalny; Uzyskaj koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; Uzyskaj wpis do Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych; Uzyskaj zezwolenie na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemcówUzyskaj koncesje na obrót specjalny; Uzyskaj koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; Uzyskaj wpis do Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych; Uzyskaj zezwolenie na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemcówOkreśla ona jasno, że wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny, wymaga uzyskania koncesji wyłącznie gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.Nie koncesja a wpis do rejestru - działalność regulowana..

Jeżeli Twoja działalność jest objęta ...1.

Jeżeli spełniasz, to urzędnicy muszą udzielić zezwolenia.. gosp.,Rozdział 4.. Obowiązki sprawozdawcze - formularze.Regulowana działalność gospodarcza to przedsięwzięcie, do podjęcia którego wymagane jest spełnienie określonych warunków.. Należy podkreślić, że nie chodzi tu o te warunki, które muszą zostać spełnione przez każdego przedsiębiorcę, .Działalność regulowana - koncesjonowana.. Paliwa ciekłe.. Urząd bada Czy jako właściciel spełnia wszystkie wymagane podpunkty prowadzenia działalności.. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców.. W szczególnych przypadkach mogą obowiązywać przez czas określony.AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,dział.. Energia elektryczna.. Oprócz działalności regulowanej jest jeszcze zezwolenie oraz koncesja.Koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony.. Pierwszą z nich jest koncesja, wymagana w .Koncesja to dokument administracyjny pozwalający na prowadzenie szczegółowo określonej działalności gospodarczej..

Działalność regulowana jest jedną z trzech form takiej zgody.

Badanie takie dotyczy tego czy jesteś w stanie wykonywać określoną działalność.Koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju przez czas nieokreślony.. Paliwa gazowe.. Jest wydawana na czas od 5 do 50 lat, a organem odpowiedzialnym za jej przyznanie jest organ koncesyjny.Zezwolenia i koncesje.. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej..

Koncesja jest najbardziej rygorystycznym pozwoleniem na działalność gospodarczą.

W szczególnych przypadkach mogą obowiązywać przez czas określony.Koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej pozwolą ci prowadzić działalność gospodarczą w całej Polsce.. Są zawody i czynności, które możesz wykonywać tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie lub uprawnienia.. Ciepło.. W szczególnych przypadkach mogą obowiązywać przez czas określony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt